Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Zarząd Inwestycji Miejskich / Oferta z dnia: 22/05/2019


Oferowana praca

Stanowisko: Pracownik ds. koordynacji i odbiorów inwestycji
Miejsce pracy: WrocłAw / dolnośląskie / Polska

Wymagania

Kandydatem na wolne urzędnicze stanowisko może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie lub


 • posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z poźn. zm.),


 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,


 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.
Wymagania niezbędne:

 • posiada wykształcenie średnie lub wyższe magisterskie/inżynieryjne,


 • posiada bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz umiejętność korzystania z internetu.
Wymagania dodatkowe:

 • w zakresie umiejętności zawodowych:
  • mile widziana znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych do ww. ustaw,


  • mile widziana znajomość programu do kosztorysowania NORMA.Pro,


  • mile widziane posiadanie prawa jazdy oraz dysponowanie samochodem prywatnym,


  • umiejętność koordynowania i organizowania pracy, prowadzenia korespondencji służbowej,
 • w zakresie predyspozycji osobowościowych:
  • odpowiedzialność,


  • samodzielność,


  • rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych,


  • odporność na stres.


Zakres podstawowych zadań i obowiązków służbowych:

 • koordynacja przygotowania rozpoczęcia inwestycji i remontów, rozeznanie przyszłego terenu budowy, dokonanie niezbędnych uzgodnień z użytkownikami obiektów, sprawdzenie kompletności przekazanej do realizacji dokumentacji i pozwoleń, przygotowywanie informacji w sprawie przeszkód w realizacji budowy i zgłaszanie uwag do działów merytorycznych;


 • współudział w protokolarnym przejmowaniu placów budów i przekazywaniu ich wykonawcom;


 • zbieranie danych dotyczących kosztów prowadzonych przez Dział Realizacji Inwestycji (dalej: Dział) inwestycji i remontów pod kątem nie przekraczania wartości umownej oraz środków przeznaczonych na dane zadanie, kontrola wykonania na podstawie fakturowania robót wykonanych, współpraca z Działem Finansowo-Księgowym;


 • koordynacja spraw w sprawie sprawnego rozpatrywania korespondencji dotyczącej prowadzonych inwestycji i remontów, w szczególności uzyskiwania i rozpatrywania kosztorysów ofertowych na roboty dodatkowe oraz wniosków o aneksy do zawartych umów;


 • koordynacja przygotowania do zakończenia i przekazania zwrotnego prowadzonych przez Dział inwestycji i remontów, ustalenie przyszłych użytkowników, poinformowanie właściwych stron o zakończeniu zadania i obowiązkach z tym związanych, rozeznanie stron do zawarcia lub kontynuacji umowy o media;


 • zgłaszanie zgodnie z wymogami Prawa budowlanego zakończenia robót i uzyskanie pozwoleń na użytkowanie dla zakończonych inwestycji i remontów;


 • organizowanie i udział w odbiorze prowadzonych przez Dział inwestycji i remontów przy udziale inspektorów nadzoru;


 • organizowanie spotkań koordynacyjnych w sprawie prowadzonych przez Dział inwestycji i remontów;


 • przygotowywanie danych do planu w zakresie rzeczowo-finansowym dla prowadzonych i nadzorowanych inwestycji i remontów oraz przekazywanie ich do Zespołu ds. Planowania w Dziale Zamówień Publicznych, Umów i Planowania;


 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją, odbiorem i rozliczeniem robót inwestycyjnych i remontowych prowadzonych w siedzibie Zarządu wraz z przygotowaniem okresowych i gwarancyjnych przeglądów technicznych budynku oraz dokonywanie stosownych wpisów w Książce obiektu budowlanego przy ul. Januszowickiej 15a;


 • wnioskowanie do Działu Finansowo-Księgowego o zwrot wykonawcom zabezpieczenia należytego wykonania umowy;


 • koordynacja sporządzania protokołów PT i OT zakończonych inwestycji i remontów;


 • opracowywanie harmonogramu, organizowanie i udział w przeglądach gwarancyjnych dla zrealizowanych zadań, egzekwowanie wykonania postanowień zawartych podczas przeglądów zgodnie z zawartymi umowami;


 • kompletowanie niezbędnych aktów prawnych i innych publikacji związanych z zakresem działania Działu;


 • prowadzenie niezbędnej korespondencji w zakresie swojego działania;


 • archiwizacja prowadzonej korespondencji oraz dokumentacji dla zadań zakończonych;

Dane firmowe

Zarząd Inwestycji Miejskich


Aplikuj na portalu Praca.pl

Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
← Wstecz | Drukuj