Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach / Oferta z dnia: 04/06/2023


Oferowana praca

Stanowisko: Nadinspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Rybnik / śląskie / Polska

Opis stanowiska

Warunki pracy

1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych (wymagająca wysiłku fizycznego), częściowo na powierzchni, częściowo pod ziemią, gdzie występują:


- trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie,


- szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie),


- narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenia gazów niebezpiecznych, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu,


- narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,


- duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,


- częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne,


- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


- wyjazdy służbowe.


2. Sposób wykonywania zadań:


- dojazd do zakładów górniczych oddalonych do 80 km od siedziby Urzędu,


- pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach, schody, drabiny,


- przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych wysokościach wymagających pozycji schylonych,


- przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,


- przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia.                                                                        


3. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- kontrole odbywają się w pomieszczeniach oraz rejonach zakładów górniczych, które nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,


- stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku - brak windy, toalet oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Budynek Urzędu posiada udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami (głównie na parterze). Jest wyposażony w platformę udostępniającą poziom parteru budynku, która jest przystosowana do osób poruszających się na wózkach. Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.


Dla osób słabowidzących zastosowano oznakowania kontrastowe. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.


W Urzędzie można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza polskiego języka migowego online (PJM). 


 

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole w zakresie rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy, w tym: dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, kontroluje sporządzanie i aktualizację dokumentacji mierniczo-geologicznej, w zakresie wykonywania pomiarów geologicznych oraz wydaje decyzje z upoważnienia Dyrektora, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu z wymaganą dokumentacją i przepisami
 • analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów oraz dokumentacje prowadzenia ruchu zakładów w celu przygotowania projektów decyzji lub stanowisk dyrektora Urzędu
 • w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji lub zatwierdzonego projektu robót geologicznych, inicjuje i przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu przygotowania decyzji dyrektora Urzędu w tym zakresie
 • rozpatruje wnioski w sprawach opiniowania projektów zagospodarowania złoża i dodatków do projektów zagospodarowania złóż objętych właściwością górniczą, w celu przygotowania stanowiska dyrektora Urzędu w tym zakresie
 • przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego, w tym osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości wraz z przygotowaniem projektów orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie
 • opracowuje projekty rocznych planów pracy, sprawozdań z ich realizacji, prowadzi statystyki i ewidencję zakładów górniczych oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności Urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy UrzęduWymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu geologicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w ruchu podziemnego zakładu górniczego jako: osoba dozoru ruchu zakładu górniczego w specjalności geologicznej lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności geologicznej lub organach administracji geologicznej w specjalności geologicznej
 • stwierdzone kwalifikacje geologa górniczego w podziemnych zakładach górniczych
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • znajomość: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • umiejętność obsługi komputera
 • skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kwalifikacje zawodowe w zakresie sporządzania dokumentacji geologicznych złóż kopalinDane firmowe

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach


Aplikuj na portalu Praca.pl

Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
← Wstecz | Drukuj